tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
As Many Girls As Possible
Jay: Yo invite AMGAP tonight.
Tom: Yea man for sure.
viết bởi Brady M6tt36 24 Tháng tám, 2009

Words related to AMGAP

girls jay pick possible up