tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
All Round Nice Lad
There is no other way to describe Tom than an ARNL
viết bởi ARNL 27 Tháng mười, 2010