tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Are you dumb nigger?
Newbie: Did Frances the Mute leak yet?
Cygnus: AYDN
viết bởi bench2 26 Tháng hai, 2005

Words related to AYDN

fly
 
2.
Aydn is super fly
Did you see that Aydn?! Yah he's so hot right now!!
viết bởi aydn 10 Tháng hai, 2004