tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Always Fixing Shit That Aint Broken
Man-The problem isnt me .Its my friend over there he is A_F_S_T_A_B and he fucks it up worse than when he started.
viết bởi troubledemon 12 Tháng hai, 2010