tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Abun is the Farsi word for "Father", or "Elder" (Farsi being Persian)
"Reubens Jeesh looked up to him, and named him Abun."
viết bởi SGA-Ford@hotmail.com 08 Tháng hai, 2008