tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A Sandy individual.
Hey stop talking in a towlie voice, youre being a Acuffroommate.
viết bởi towliesucksass 04 Tháng mười, 2010