tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A man, a good man, and the solution to all the world's problems.
adj.; I wish i were as Adboy as him.
n.; OH MY GAWWD IT'S AN ADBOY, AULAWUDVAWUAW *feint*
viết bởi pseudonym96 28 Tháng năm, 2012