tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Loving and Hating something/someone at the same time.
I adoraspise you very much, boo-boo-kitty-FUCK!
viết bởi jagbombs420 17 Tháng hai, 2012