tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An Agent of Agitation, someone who lives to agitate and be agitated
Agitant Callum Dodd
viết bởi Johhny Wishbone 09 Tháng tám, 2009