tìm từ bất kỳ, như là sex:

Ah, look at this girl, fam, let's move to her chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?