tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Arabic for BROTHER OF A WHORE
Bush is an Akho Shlickeh
viết bởi Rolls A Lot 05 Tháng năm, 2005