tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The absolute highest form of weed, no exceptions.
akush....Fuck examples
viết bởi Gnashernash 04 Tháng tư, 2009