tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a word used to break an awkward silence.
Guy #1: ...
Guy #2: ...
Guy #3: ...

Guy #4: Alapongtai
viết bởi zazzalo 22 Tháng tư, 2009

Words related to Alapongtai

alappongtai awkward nihao randomness silence