tìm từ bất kỳ, như là thot:

Aliens from the 13th planet chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?