tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To be a sexy bastard and pull loads of birds
Aliqua your one sexy bastard now give me some of your birds
viết bởi Bob Julie 23 Tháng một, 2005