tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Niggas born in America or American Niggas.
American + Nigga= Amerniggcan
Ameriniggcan: Hey yous a Amerniggcan ??

Niggarican: Na im a Niggarican... I got the Rican from dad's side
viết bởi princez_hyfe510 19 Tháng bảy, 2006