tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Fucking great!
Aurelia: Hey Ivan, how you feelin today?
Ivan: I just Aced my math test, I'm feeling andacious!
viết bởi CallMePapi 20 Tháng tư, 2010