tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

Andy10614 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?