tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When someone fucks their girl ( Nick ) and then proceeds to make her give him a blowjob.
Nick : Yo Satish, i got an angry hollie last night
Satish : REALLY ? wicked;
viết bởi Nstar. 14 Tháng ba, 2010