tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A hot sexy boy
Girl 1 That Angus M is sooo hot
Girl 2 I will die for him
Girl 3 I will fucking kill you both for his number
viết bởi Angus' Secret Love 09 Tháng sáu, 2014