tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of jizzing copeous amounts, or tsunamis, of seamen onto someones head or hair
Trevor shut up or I'll arighama all over you!!!
viết bởi Relationship guru 14 Tháng một, 2014