tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Arsum is like Awesome just more Awesome

The word was created by albert bjerre andersen
Albert bjerre andersen "i am arsum"
viết bởi kim lol 03 Tháng tám, 2010

Words related to Arsum

albert andersen awesome bjerre