tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Commonly misbelieved to be an article of clothing, it is actually a fruit.
Yum, I love me some ascots!
viết bởi TheHugger 10 Tháng mười, 2010
 
2.
same as saying "ass got"
"Damn girl you ascot phat!"
viết bởi Jacob Starling 12 Tháng mười, 2007