tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An assistant who doesn't get paid.
What am I your personal assistant? No Assael assistants get paid your my BITCH!
viết bởi jack21451 21 Tháng tư, 2013