tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something so horrendous, no swear word will do.... like Gibson's mom.
Hey you ASSCRAPILICIOUS WHOREBAG!

*spank*
viết bởi InsaneFox 18 Tháng một, 2005