tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
The quality of being asshattish; churlishness
Stop this asshattishness at once, you little fucktard, or I'll stop it for you.
viết bởi Vinnie the Shark 27 Tháng năm, 2009