tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The best Sailing School. Also boat building but thats for the nubs. snook AC nub sailing maine shithead
Yo, I'm going to Atlantic Challenge next week.

viết bởi Sesame Street 29 Tháng tám, 2008