tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A "mega" camel toe usually displayed by extremely large or obese women
Fuck me! That fat bitch has got an Atomic Camel Toe!
viết bởi CBUX 15 Tháng tư, 2009

Words related to Atomic Camel Toe

camel toe fat large vagina obese vagina