tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Alison L.C's way of saying 'Awsome'.
She uses it a lot,often describing Lyndsey.C.
Gah,Lyndsey,Your hair is so awshum :]]
viết bởi AwshumnessXD 27 Tháng ba, 2009