tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Teeny little ass. The opposite of B Donkadonk.
She doesn't have a B Donkadonk. She's got a B Dinkadink.
viết bởi J-Loo 30 Tháng tư, 2007

Words related to B Dinkadink

ass b donkadonk booty butt ghetto booty