tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Is a sland term for BTW / or by the way. Used when you don't wanna say "By the way"
Yo B.T.DUBS. i saw ya on the weekend!

B.T.DUBS. a answer is 5.
viết bởi TFTS Lzr 01 Tháng hai, 2010