tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
LOST the game.
Troll: google search "B000EULZDC"
Newfags: lolol i dun get it
viết bởi Anonymo­us 13 Tháng mười, 2008

Words related to B000EULZDC

game just lost the you