tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Blu-ray Disc Fri-Day
Oh dank We are going to watch "The Rock" on Blu-ray for BD-FD
viết bởi sean C0nn3ry 14 Tháng ba, 2009

Words related to BD-FD

blu-ray connery dank fri-day sean teh lordz