tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Balls deep First Thrust
dude: i went BDFT on that bitch last night!
me: What?
dude: BALLS DEEP FIRST Thrust on that bitch she was loose as fuck
me:Nice
viết bởi dr. oob 26 Tháng hai, 2008

Words related to BDFT

balls deep first pounding thrust