tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
big dick in da butt.
My friend went to prison and his cell mate - Bubba - gave him the BDIDB every night.
viết bởi eridyn 04 Tháng tám, 2005
 
2.
"big dick in da butt"
She's been acting like she just has a bdidb.
viết bởi DaveDave 07 Tháng tám, 2005