tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Amazing, wonderful, possessing great quality
This food is beautacious. That outfit is beautacious.
viết bởi Monroe70615 30 Tháng mười, 2006