tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Beat My Meat Loaf. a slang term for masturbation with some nasty looking food
Man i think im gonna BMML
viết bởi theunchosenone 06 Tháng một, 2009

Words related to BMML

food loaf masturbation meat nasty