tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
8.
BSN
BatShitNutz
somewhere beyond regular nuts, out near the "I love me" vests
did you see that guy jump?
yeah BSN that one.
viết bởi GaelicGrime 02 Tháng một, 2011