tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Better Than The Rest
I am BTTR.
viết bởi dragonmaster784 17 Tháng mười hai, 2010
 
2.
stands for: "Buffy, to the rescue!"
see also: WWBD, BtVS
Vamp: "Grr, Argh!"
Helpless Girl: "Ah! WWBD?"
Buffy: "BTTR!"
viết bởi AdamZA 25 Tháng tư, 2008