tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Babboomeans a hot girl with big boobs.
Guy 1: "Holy shit, check that girl out!"

Guy 2: "Fuck, what a babboo!
viết bởi Kexnsakez 23 Tháng năm, 2009