tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A small penis that resembles a baby's
Haha you got a baby pipe
viết bởi dat_nigga_over_der_haha 24 Tháng năm, 2010