tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A baby, toddler, child.
Avoided's bringing his Baby Thing out today, I hope shes not crabby today.
viết bởi 302FordGirl 24 Tháng mười, 2007
 
2.
A baby, toddler, child.
Avoided's bringing his Baby Thing out today, I hope she will not be crabby today.
viết bởi 302FordGirl 24 Tháng mười, 2007