tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When being badass, just isn't good enough.
"That was a badass concert." "No way man, that was BADDERASS!"
viết bởi The Pattiman 25 Tháng năm, 2012