tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Similar to box of frogs, denotes complete insanity.
Holy shit, you're madder than a bag of nipples!
viết bởi Wankbastard 23 Tháng mười, 2009

Words related to Bag of nipples

bag box of frogs crazy madder nipples nipplez of