tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
noun; fat on your body
Pigs have a lot of bajiggle-jaggle on their body.
viết bởi Mulberry Magic Staff 2012-2013 28 Tháng một, 2013