tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Asian/Indian Person.
"Yo man. Check them bajindas with their chicken tikka"
viết bởi xlovexleannex 11 Tháng tư, 2007