tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Slang for the restaurant baja fresh
Yo man lets grab some food at bajita
viết bởi Himanxu 18 Tháng tám, 2012