tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A cute alternative to saying 'Baldur's Gate', a 1999 role-playing game on the PC.
You gonna be playing Bald Man's Gay all night, Timmy?
viết bởi cjwright79 02 Tháng tư, 2009

Words related to Bald Man's Gay

baldur's gate fantasy in-joke pc game rpg