tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A ball popsicle is when a female takes such joy in licking your testicles, they essentially emulate a popsicle.
The fine bitch made a ball popsicle out of my shit.
viết bởi Nino Bambino 06 Tháng tư, 2004