tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Having sex over Egg Plant `
Getting no where in argument is Banging on a Baingun ,

Trying on a girl and getting nowhere.
viết bởi Arslan 16 Tháng tám, 2012